Introductie

Een mens heeft een krachtbron nodig. Zonder krachtbron kan een mens niet leven. Veel mensen zoeken de krachtbron buiten zichzelf. In mensen, in een boek, een ideologie, een god. De poëzie die ik schrijf gaat ervan uit dat een mens een innerlijke krachtbron bezit en die krachtbron bevindt zich in het hart. Deze krachtbron moet een lichtbron zijn omdat alleen licht het goede kan scheppen. Licht schept leven, licht schept warmte, licht schept groei, licht schept geluk, licht schept gezondheid etc. De krachtbron moet een lichtbron zijn, een lichtcel. Ieder mens heeft die lichtcel in zijn hart omdat een mens nu eenmaal niet zonder een krachtbron kan leven.

Mijn poëzie is in staat om de lichtcel te activeren en de kracht die de lichtcel uitzendt voortdurend te vergroten. Mijn poëzie maakt dat mogelijk omdat mijn poëzie de wil van het licht als uitgangspunt neemt. Een lichtcel die veel kracht uitzendt brengt het lichaam in een betere conditie, verlengt de levensduur, beschermt tegen mensen met verkeerde bedoelingen en zal steeds meer van het goede scheppen, zoals de wil van het licht nu eenmaal is.

Mijn poëzie is er voor ieder die zijn lichtcel wil activeren en de kracht die hij uitzendt wil vergroten.

De vijand

Het menselijke bestaan is al heel lang moeilijk. Het leven zou mooi en makkelijk moeten zijn, maar de werkelijkheid is anders. Het leven wordt bijna onmogelijk gemaakt door mensen die zich gedragen als nazi's. Ze gedragen zich als vijand van leven, licht en menselijkheid. De vijand bestaat. De vijand bestaat al heel lang en de invloed van de vijand is enorm. De vijand heeft er ook voor gezorgd dat de mensheid zijn krachtbron vergeten is en daardoor niet de kracht heeft om de vijand aan te vallen en te verslaan.

Mijn poëzie maakt het mogelijk om de lichtcel in ons hart eindeloos te versterken en daardoor de vijand te verslaan. De lichtcel versterkt het hart en de oorlog met de vijand is de oorlog tussen twee harten. Het sterkste hart wint. Het sterkste hart sloopt het hart van de vijand en bevrijdt de wereld van de mens die de vijand wilde zijn van leven, licht en menselijkheid.

Val dood aan en verzwak de vijand tot zijn eind

Mijn poëzie staat in het teken van de oorlog tussen het licht en de dood. Het licht staat voor leven en al het goede, de dood staat voor het einde van leven en al het goede. De oorlog tussen het licht en de dood is een feit en ieder mens bepaalt zijn eigen positie in deze oorlog. Er zijn mensen die met overtuiging de kant van de dood kiezen, zoals de nazi's dat deden. Er zijn mensen die ergens tussenin willen staan en zich met onpartijdigheid willen handhaven. En er zijn mensen die de natuurlijke keuze maken en de kant van het licht kiezen en daarmee de kant van het leven en al het goede. Mijn poëzie is er voor de mens die de kant van het licht, het leven en al het goede heeft gekozen en bereid is om het hart van de vijand te slopen.

Bevrijd ons van de vijand en de dood en strijd

De vijand bestaat al heel lang. De nazi's waren vijanden. Terroristische bewegingen als IS zijn vijanden. Ze willen vernietigen wat er te vernietigen valt. Hoe versla je de vijand? Die vraag heeft me bijna mijn hele leven bezig gehouden. Hoe versla je de vijand? Je hebt er kracht voor nodig en kracht haal je uit je krachtbron, de lichtcel in je hart. De lichtcel moet geactiveerd worden en steeds meer kracht afgeven. Maar dat is niet genoeg. Je moet weten naar welke situatie je moet streven. Je streeft als normaal mens naar het verslaan van de vijand. Het gaat niet om de vernietiging, maar om de uitschakeling van de vijand. De vijand moet totaal verzwakt worden. Als hij totaal verzwakt is, is hij machteloos en kan hij niet meer vernietigen. Dat betekent dat de mens die de vijand wil verslaan naar deze situatie moet streven. Naar vrijheid. Vrijheid is de situatie waarin de mensheid bevrijd is van alle vijanden in deze wereld. Vrijheid betekent dat alle vijanden machteloos zijn en als machteloze wezens naar hun dood toeleven. Hoe bereik je de vrijheid? Door je lichtcel deze opdracht te geven. Bevrijd ons van de vijand en de dood en strijd.

Mijn poëzie zet de weg naar de vrijheid in. De dag dat we bevrijd zijn van de kwade invloeden van de vijanden.

Maak mij de kracht die vrijheid brengt en kwaad verblindt

Ieder mens heeft zijn eigen doel in het leven. Een mens kan als doel rijkdom hebben, geluk en natuurlijk een zeer kwalijk doel, zoals de vernietiging van leven. Mijn poëzie gaat uit van het enige doel dat van waarde is en dat is het doel om de vrijheid te brengen en ons daarmee van de vijand en de dood te bevrijden. Maak mij de kracht die vrijheid brengt en kwaad verblindt. Het is het enige doel dat van waarde is omdat dit doel ons tot de natuurlijke levenssituatie terugbrengt. De levenssituatie waar de vijand verblind en machteloos is en de dood geen macht meer over ons heeft. Mijn poëzie is er voor die mensen die zich het doel van vrijheid willen stellen en in mijn poëzie de kracht vinden om het doel te bereiken. 

Kracht

De lichtcel geeft alleen kracht af aan de mens die zich het doel van vrijheid stelt. Vrijheid is de natuurlijke levenssituatie waar de mensheid ooit in leefde. De vijand heeft een einde gemaakt aan de vrijheid en er waren geen mensen die bereid waren zich in te zetten voor het herwinnen van de vrijheid. Die zijn er nu wel. En dat wordt beloond met kracht. De lichtcel geeft kracht en steeds meer kracht aan de mens die de vrijheid wil herwinnen. Kracht, eindeloos meer kracht. Daar draait mijn poëzie om. Kracht, eindeloos meer kracht. Met kracht is alles mogelijk. Al het goede wordt mogelijk met kracht. En daarom is vrijheid het enige doel van waarde. Alleen in vrijheid wordt al het goede mogelijk.

Vrijheid

Ooit leefde de mens in vrijheid. Er was niets dat zijn leven bedreigde. Er was niemand die zijn leven bedreigde. Er was niemand die zijn leven in de weg stond. De mens was vrij van kwaad. Vrij van alle vormen van kwaad. Toen kwam de vijand. De vijand maakte een einde aan de vrijheid. Door te stelen van andere mensen, door andere mensen te vermoorden, door over andere mensen te heersen. Zoveel vijanden, zoveel vormen van kwaad. Uiteraard leefde de mens in de vrijheid anders dan nu. Nu leven we in onvrijheid en dat heeft een enorme invloed op onze manier van leven en ook op onze manier van denken. Nu denkt de mens niet meer natuurlijk. Toen wel. Natuurlijk denken. Denken als een mens. Wat is dat? Wat is de basis van menselijk, natuurlijk denken? Dit is de basis van menselijk natuurlijk denken. Leef eeuwig en verhef je hart tot mooier licht. Zo werden de kinderen in de vrijheid opgevoed. Met deze zin begon hun opvoeding. Leef eeuwig en verhef je hart tot mooier licht. Mijn poëzie keert terug naar het natuurlijke, menselijke denken, beginnend bij het begin. Leef eeuwig en verhef je hart tot mooier licht.

Licht

Mijn poëzie keert terug naar het natuurlijke, menselijke denken. Naar de woorden die de opvoeding vormden voor de mens die in vrijheid leefde. Zijn opvoeding stond geheel in het teken van licht en de woorden van licht. Zijn leven stond in het teken van licht en zijn levensdoel was de versterking van zijn hart. De mens in vrijheid wilde van zijn hart een steeds krachtiger licht maken. Licht voedt zijn eigen lichaam, maar licht straalt ook leven uit en bemoedigt de medemens om te leven. Zo leefde de mens in vrijheid. Alles voor het licht. Alles voor een hart dat steeds meer licht geeft. Aan hemzelf, aan anderen. Mijn poëzie staat in het teken van licht. Van het hart dat steeds meer licht geeft. Van het hart dat steeds meer moed geeft. Wie dat wil heeft alles aan mijn poëzie.

De mens tegen de vijand

Mijn poëzie staat in het teken van strijd. Van oorlog. De oorlog tussen licht en duisternis. Leven en dood, goed en kwaad, maar toch vooral licht en duisternis. Er zijn mensen die licht willen brengen, er zijn mensen die duisternis willen brengen en er zijn een heleboel mensen die niets willen brengen en aan wie de wereld ook niets heeft. Mijn poëzie maakt de mens die licht wil brengen krachtiger. Elke dag krachtiger. Elke dag geeft zijn hart meer licht af en dat licht maakt de mens die duisternis wil brengen, de vijand, bang. En dat is het wapen van het hart dat licht geeft. Licht maakt de vijand bang. En zo zal de vijand uitgeschakeld worden. Door zijn angst voor licht. Hij zal in toenemende angst leven en die overweldigende angst zal hem ervan weerhouden om dood en ellende te brengen. De mens zal het winnen van de vijand omdat de mens het wezen is dat een hart heeft dat eindeloos veel licht kan geven. En mijn poëzie maakt dat mogelijk. Een hart dat eindeloos veel licht geeft en de vijand zo uitschakelt. Het zal nog even duren, maar het gaat gebeuren. De mens zal de laatste vijand uitschakelen en de vrijheid terugbrengen. De oorlog is begonnen en wij, mensen, zullen de oorlog winnen omdat ons hart elke dag meer licht zal geven.

Kwaliteiten

Mijn poëzie keert terug naar de opvoeding die een mens kreeg toen de mensheid nog in vrijheid leefde. Die opvoeding verschilt ongeveer in alles met de opvoeding die nu gegeven wordt. De opvoeding van nu legt de nadruk op het ik. De opvoeding van nu leert een kind, een mens, denken vanuit ik en daarmee wordt een kind, een mens, naar zijn ondergang gevoerd.

In de vrijheid ging de opvoeding heel anders. Alles was gericht op het versterken van het hart. Op de lichtsterkte van het hart. De lichtsterkte van het hart bepaalt de voeding die het lichaam ontvangt en daarmee de conditie van het lichaam. En de lichtsterkte bepaalt het signaal dat een mens uitzendt naar zijn medemensen. Een hoge lichtsterkte schakelt de vijand uit door zijn hart bang te maken en zo onschadelijk te maken. 

In de vrijheid werd het grootste belang gehecht aan het verwerven van kwaliteiten, zoals betrouwbaarheid, standvastigheid, onverschrokkenheid, strijdbaarheid, edelmoedigheid etc. Elke kwaliteit die het hart zich eigen maakt verhoogt de lichtsterkte van het hart.

Mijn poëzie keert terug naar de opvoeding die gegeven werd toen de mens in vrijheid leefde. In gedicht 65 is mijn poëzie terug bij de opvoeding van toen. Dan begint het echte werk. De verhoging van de lichtsterkte van het hart en het herwinnen van kwaliteiten die de lichtsterkte vergroten.

Openheid

De belangrijkste kwaliteit is openheid. In de opvoeding werd het verwerven van openheid als een belangrijke gebeurtenis gezien. Openheid betekent dat het hart geen weerstand meer heeft tegen het licht dat de lichtcel afgeeft. In de huidige opvoeding wordt soms over openheid gesproken, maar dat is een heel andere openheid. In de huidige opvoeding, die uitgaat van ik, speelt eigenlijk alleen het eigen voordeel en het eigen voordeel kan gediend worden door sociaal gedrag. Openheid wordt door bepaalde opvoeders als een kwaliteit gezien. Maar met licht en lichtsterkte heeft dit allemaal niets te maken. Alleen maar met ik en eigen voordeel.

Dat was in de tijd van de vrijheid heel anders. Daar draaide alles om de lichtsterkte van het hart. Daarom werden de kwaliteiten benadrukt die de lichtsterkte konden verhogen. En als de openheid verworven was, was de belangrijkste kwaliteit verworven en ging de volgende fase van de opvoeding in. De fase waarin de lichtsterkte van het hart ongehinderd verhoogd kon worden en men wist toen heel goed dat dit slechts met woorden mogelijk was. Gesproken woorden, geschreven woorden, woorden in gedachten. Alleen woorden kunnen de lichtsterkte van het hart verhogen. Eindeloos verhogen.

Weet alles en versla de vijand stil en koel

Openheid is de belangrijkste kwaliteit die een mens kan verwerven. Openheid betekent dat zijn hart volledig openstaat voor het licht van de lichtcel. Het licht van de lichtcel is voeding voor het hart en het hele lichaam, maar het licht van de lichtcel is ook kennis. Kennis die een mens nodig heeft om zichzelf in leven te houden, de vijand te verslaan en een aangenaam leven te hebben. Omdat licht ook kennis is wordt de kwaliteit openheid verworven met de woorden weet alles. Dat was het credo van de mens die in vrijheid leefde. Weet alles. Hij leefde met deze woorden. Elke minuut van de dag. Weet alles.