Bestrijd de dood en zend je licht de wereld in
Je lichaam in de wereld in je hartenwens
Die niets laat sterven in jouw rijk van licht
Jouw rijk van leven dat geen mens bedwingen kan
Geen mens bevatten kan je diepste wens
Bestrijd de dood en laat het leven wild begaan
Te wild voor dwazen dode harten en de mens die hebben wil

HvW

Introductie

Ons lichaam leeft op de kracht van het hart. Een krachtig hart betekent een vitaal lichaam. De poëzie die ik schrijf is in staat om de kracht van het hart te vergroten. De kracht van het hart is ook het signaal dat het lichaam uitzendt ter verdediging van zichzelf. Mijn poëzie maakt het mogelijk om de kracht van het hart voortdurend te vergroten. Hierdoor zal de vitaliteit van het lichaam voortdurend toenemen en zal het signaal dat het hart ter verdediging uitzendt steeds sterker worden. 

Oorlogspoëzie

Mijn poëzie kan het beste oorlogspoëzie genoemd worden omdat mijn poëzie de oorlog verklaart aan de eigen dood en aan die mensen die zich gedragen als vijanden en anderen naar het leven staan. Wie zichzelf in deze wereld in leven wil houden kan dat alleen bereiken als hij bereid is om via de kracht van zijn hart oorlog te voeren met de vijanden. Het sterkste hart wint deze oorlog. 

De vijand

Mijn poëzie is het effectieve antwoord op de vijand. De vijand is de mens die dood en verderf brengt. De vijand bestaat al heel lang. Hij was de nazi, de massamoordenaar. Hij is de terrorist, maar ook de mens die er genoegen in schept andermans leven zeer ongelukkig te maken. Mijn poëzie is het effectieve antwoord op elke vijand. Mijn poëzie heeft de intentie en de kracht om de vijand te overwinnen door zijn hart onafgebroken te verzwakken. 

Een krachtig hart

Mijn poëzie maakt het mogelijk om het hart voortdurend sterker te maken. Dat is mogelijk door elke dag minimaal vier nieuwe gedichten te lezen. Minimaal vier, maximaal acht gedichten, die ik per e-mail toestuur aan ieder die zichzelf in leven wil houden en daardoor zijn hart voortdurend wil versterken. 

Bevrijding

Mijn poëzie staat voor bevrijding. Bevrijding van het hart. De vijand brengt dood en verderf. Hij zorgt ervoor dat ons hart bevangen wordt door de dood, door levensangst, onwetendheid, volgzaamheid, allerlei waanzin, eenzaamheid etc. Al deze zaken verzwakken ons hart. Mijn poëzie kan het hart bevrijden van alles waar het door verzwakt wordt. Bevrijden en daardoor versterken. Eindeloos versterken.

Onze natuurlijke wil

Mijn poëzie gaat uit van onze natuurlijke wil, de wil om eeuwig te leven. De vijand doet al eeuwen een aanval op onze natuurlijke wil en is in staat gebleken om onze natuurlijke wil te breken. Mijn poëzie is het adequate antwoord op de vijand en gaat uit van onze natuurlijke wil, de wil om eeuwig te leven.

Van mens naar licht

We worden geboren met de wil om eeuwig te leven. Die wil is gelijk aan de wil van het licht. Licht is het eeuwige in de schepping en wij hebben de mogelijkheid om deel uit te maken van het eeuwige. In deze ontwijde wereld worden we al snel mens omdat we de wil om eeuwig te leven loslaten. Mijn poëzie maakt het mogelijk om weer te worden wat we werkelijk zijn, licht. Het eeuwige in de schepping.

Structuur

De structuur van de mens is eenvoudig. Zijn leven draait om bestaan en genieten. Dat betekent dat hij slechts gebruik maakt van twee kleuren van het lichtspectrum, rood en oranje. Iemand die licht is gebruikt alle zeven kleuren van het lichtspectrum. Rood (bestaan), Oranje (genieten), Geel (denken), Groen (voelen), Blauw (scheppen), Indigo (zien), Violet (weten). Mijn poëzie maakt het mogelijk om de zeven krachten van het lichtspectrum weer te benutten.

Onze natuur

Alles wat bestaat komt voort uit één of meer gedachtes. Ook wij komen voort uit gedachtes en wel uit deze zeven gedachtes. ONTVANG! NEEM WAAR! OPENBAAR! LEEF! BESCHOUW! GROEI! STRIJD!

Deze zeven gedachtes vormen onze natuur. Wie zijn natuur niet kent of ontkent wordt een mens en leeft alleen nog op de gedachte STRIJD! Wie zijn natuur van licht erkent leeft op de zeven gedachtes en versterkt de organen of klieren die met elke gedachte verbonden zijn.

Mijn poëzie gaat uit van onze ware natuur, voortgekomen uit zeven gedachtes.

Levenskracht

Wie zichzelf in leven wil houden moet over levenskracht beschikken. Levenskracht is de kracht van het hart. Wie zichzelf in deze wereld in leven wil houden moet meer levenskracht bezitten dan de vijand. Veel meer. Mijn poëzie kan je levenskracht eindeloos vergroten. 

Voeding

De mens heeft zich afgesloten van zijn natuurlijke voeding. Onze natuurlijke voeding is licht dat via de pijnappelklier het lichaam binnenkomt. Dat gebeurt niet meer bij de mens omdat de mens hebzuchtig is en geen licht wil zijn. Een licht schenkt leven via zijn hart en dat wil de mens niet meer. De mens wil hebben en heeft zijn pijnappelklier daarom afgesloten voor het licht. Mijn poëzie maakt het mogelijk om je pijnappelklier weer te openen en het licht weer binnen te laten komen. Mijn poëzie maakt het mogelijk om je lichtontvangst via je pijnappelklier eindeloos te vergroten.

Nieuw

De mens is niets meer dan het wezen dat zich uit zelfgerichtheid en zelfliefde van het licht heeft afgesloten omdat hij geen enkele behoefte heeft om leven uit te stralen. Voor de mens is alleen zijn eigen lot van belang. Het is niet verwonderlijk dat de wereld eruitziet zoals hij eruitziet. Een wereld vol van mensen. Mijn poëzie staat voor de terugkeer van het wezen dat via zijn hart leven wil schenken. Steeds meer leven. Het wezen dat we werkelijk zijn, een licht. De mens zal uitsterven en het licht zal zijn plaats innemen.

Absoluut onderscheid

Je bent een mens of je bent een licht. Een mens heeft zich afgesloten van het licht en wordt niet meer gevoed. Zijn lichaam is aan het sterven. Hij ontvangt geen licht meer en zendt geen leven meer uit. Alles sterft in hem. Een licht heeft zich geopend voor het licht en wordt gevoed. Het lichaam is niet aan het sterven. Mijn poëzie maakt het mogelijk om het contact te herstellen en de lichtontvangst eindeloos te vergroten. Wie een licht wil zijn heeft veel aan mijn poëzie.

Overwinnen

Je bent een mens of je bent een licht. Er zijn vele soorten mensen. Goedwillende mensen, ongeïnteresseerde mensen, kwaadwillende mensen. De kwaadwillende mens is de vijand. Een goedwillend mens kan de vijand niet verslaan omdat hij te zwak is. Zijn hart straalt geen levenskracht uit en de vijand kan daarom niet overwonnen worden. Dat kan alleen een licht. Alleen een licht kan de vijand met zijn levenskracht overwinnen. Mijn poëzie maakt het mogelijk om je levenskracht eindeloos te vergroten en de vijand te overwinnen.

Kennis

De mens heeft zich door zijn hebzucht afgesloten van zijn natuurlijke voeding, licht. Hij ontvangt via zijn pijnappelklier geen licht meer. Licht is fysieke voeding, maar licht is ook kennis. Je bent een mens of een licht. Wie een licht is heeft toegang tot de oneindige bron van kennis. Elke vraag die een licht stelt wordt beantwoord door de oneindige bron van kennis. Er is geen vraag die onbeantwoord blijft. Er is geen probleem dat onopgelost blijft.

Taak

De mens heeft zich afgesloten van het licht en wordt daardoor niet door kennis gehinderd. Zo weet hij niet wat zijn taak in het leven is. We zijn allemaal als licht geboren en kregen de taak om het leven naar een steeds hoger niveau te brengen. De mens doet het tegenovergestelde. Hij heeft het leven inmiddels op het niveau van massaslachting gebracht. Mijn poëzie ondersteunt de taak die een licht heeft, het niveau van het leven eindeloos verhogen.

Richting

Wat voor mens je ook bent, je bent deel van de mensheid en daardoor onderdeel en medeoorzaak van de huidige massaslachting. De mens staat voor de richting dood. Het laagste levensniveau. Het ontbreken van elk levensniveau en elke levensactiviteit. Mijn poëzie staat voor de andere richting. De richting omhoog. Weg van de dood, het leven in. Hoog en hoger. Het is niets meer dan onze taak.

Licht

De mens staat voor dood en vernietiging. Zijn hebzucht heeft hem tot de vernietiger van alles wat leeft gemaakt. De wereld is aan het sterven door de hebzuchtige mens. Mijn poëzie staat voor het licht. Licht is leven. Licht brengt leven. Mijn poëzie is de tegenbeweging. De strijd voor het leven en tegen de mens en de dood. Het spreekt voor zich dat licht en leven deze strijd zullen winnen. De mens straalt geen leven meer uit en is daarmee de dood. Mijn poëzie maakt het mogelijk om elke dag meer leven uit te stralen en te leven als een licht. Een licht dat het leven hier in stand houdt en elke dag verheft.

Levensvorm

Een mens heeft de laagste levensvorm aangenomen. Hij heeft zijn leven afhankelijk gemaakt van geld. Voor hem is geld gelijk aan leven. Zijn bestaan is materialistisch en daarmee de laagst mogelijke bestaansvorm. Mijn poëzie gaat uit van een andere afhankelijkheid en wel de afhankelijkheid van licht. Een licht is iemand die leeft op de voeding en de kennis van het licht dat via de pijnappelklier het lichaam binnenkomt. Mijn poëzie maakt het mogelijk om weer licht te ontvangen en zelfs om de lichtontvangst eindeloos te vergroten.

Pancreas

We worden geboren als een licht maar worden al snel een mens. Deze wereld is niet goed voor ons en er gebeuren voortdurend zaken die we niet kunnen verwerken. Die onverwerkte zaken zetten zich vast op de pancreas. Mijn poëzie is in staat om de pancreas weer helemaal vrij te maken. Wanneer de pancreas vrijgemaakt is kan het licht dat via de pijnappelklier binnenkomt steeds krachtiger door het lichaam stromen. Eindeloos krachtiger omdat het lichaam verlost is van een verleden van onverwerkte gebeurtenissen.

Een levend hart

Mijn poëzie staat voor een levend hart. De mens sluit zich af van het licht en wordt niet meer gevoed. Zijn hart sterft en geeft geen leven meer af. Niet aan het eigen lichaam, niet aan de buitenwereld. Mijn poëzie staat voor het hart dat steeds meer licht en daardoor steeds meer leven afgeeft. Aan het eigen lichaam en aan de buitenwereld.

De kracht

Licht is de kracht in deze wereld. De mens heeft zich door zijn hebzucht afgesloten van de kracht. Zijn hart sterft op steeds jongere leeftijd. Mijn poëzie maakt het mogelijk om het contact met de kracht te herstellen en het hart steeds krachtiger te maken.

Doelgroep

Mijn poëzie richt zich op een specifieke groep lezers en wel die lezers die elke dag meer leven willen uitstralen. Mijn poëzie spreekt alleen die groep lezers aan.

Keuze

Waar kies je voor? Kies je ervoor om een licht te zijn en elke dag meer leven uit te stralen of kies je ervoor om jezelf elke dag te verrijken in de ruimste zin van het woord? De mens kiest voor zelfverrijking in de ruimste zin van het woord. Mijn poëzie is er voor ieder die licht verkiest boven zelfverrijking.

Conclusie

Je bent een mens of je bent een licht. Als je een licht bent straal je leven uit. Elke dag meer leven. Die uitstraling leidt tot een andere wereld, onder meer omdat de mens op je uitstraling reageert. Er zijn mensen die je uitstraling bestrijden. Ze bestrijden je uitstraling van leven omdat ze dood en verderf willen zaaien, zoals de nazi's dat deden. Deze mensen zullen zichzelf vernietigen omdat ze strijden tegen een hart dat veel sterker is. Er zijn mensen die je uitstraling van leven voelen en de strijd niet met je aangaan. En er zijn mensen die je uitstraling van leven voelen en er positief door beïnvloed worden. Soms zo positief dat ze zelf een licht willen worden. En zo zal je uitstraling de wereld veranderen.